Pokyny k použitiu BISIS webovej aplikácie pre prehľadávanie

Po nahraní stránky pre prehľadávanie do internetového brousera sa ukáže ponuka pre voľbu spôsobu prehľadávania (obrázok 1). Prehľadávať možno podľa jedného alebo viacerých prefixov. Pre prípad prehľadávania podľa jedného prefixu možno prehľadávať: podľa autora, podľa názvu, podľa kľúčových slov. Pre prehľadávanie podľa viacerých prefixov, vrátane logických operátorov, sa používa pokročilé prehľadávanie. Okrem toho jestvuje možnosť voľby jazyka: Srpski, Cрпски, Magyar, Slovenský, Română, Руски, English, ako aj týchto pokynov: Pokynov k použitiu.


Obrázok 1

1. Prehľadávanie podľa autora

V tejto stati je opísané prehľadávanie podľa autora, ktoré je rovnaké ako prehľadávanie: podľa názvu, podľa kľúčových slov.

Kliknutím na link podľa autora sa ukáže pole na zapísanie textu, do ktorého treba zapísať meno a/alebo priezvisko hľadaného autora (obrázok 2). Po zapísaní treba kliknúť na tlačidlo Odoslať, po čom sa ukáže stránka so správou o počte vyhľadaných bibliografických záznamov (obrázok 3). Kliknutím na tlačidlo Zobraz výsledok sa prejde na prezeranie vyhľadaného záznamu (obrázok 4).


Obrázok 2Obrázok 3

Prezeranie vyhľadaných bibliografických záznamov sa koná tromi možnými spôsobmi. Sú to: zhrnutý prehľad, dôkladný prehľad a úplné zobrazenie. V zhrnutom prehľade sa užívateľovi zobrazia základné údaje zo záznamu. V dôkladnom prehľade sa zobrazí širší súhrn údajov zo záznamu, kým sa v úplnom zobrazení zobrazí úplný bibliografický záznam vo formáte UNIMARC. Voľba bežného prehľadávacieho režimu sa koná kliknutím na tlačidlá Zhrnuto, Dôkladne a Úplné zobrazenie. Obrázky 4, 5 a 6 ilustrujú tri uvedené spôsoby prehľadávania údajov pre rovnaký súhrn vyhľadaných záznamov.


Obrázok 4Obrázok 5Obrázok 6

V rámci všetkých troch prehľadávacích spôsobov sa úhrnné množstvo vyhľadaných záznamov zobrazí podľa skupín pozostávajúcich z 5, 10 alebo 20 záznamov (podľa výberu užívateľa). Pohyb skupinami záznamov sa koná tlačidlami Predchádzajúca a Nasledujúca. Prejdenie na hlavnú stránku pre zápis nového dotazu sa koná kliknutím na tlačidlo Nový dotaz.

Poznámka 1: Prehľadávanie podporuje rovnoprávnosť cyrilských a latinských písmen. Počet výsledkov je napríklad rovnaký pre nasledujúce dotazy podľa autorov: andrić, andric, андрић, анdрић a podobne.

Poznámka 2: Pri zapísaní obsahu prehľadávania je možné používať jocker znaky. Sú dva jocker znaky: * a ?. Jocker znak * nahrádza ľubovoľný rad znakov v jednom slove a ? nahrádza jeden znak.

2. Pokročilé prehľadávanie

Keď sa zo základnej stránky (obrázok 1) zvolí link pokročilé prehľadávanie, zobrazí sa stránka pre formulovanie otázky, ktorá umožňuje kombinovanie rozdielnych prefixov pri prehľadávaní, ako na obrázku 7.

Na spojenie prefixov sa používajú logické operátory: AND, NOT a OR, ktorých významy sú poradím: a, nie a alebo.

Význam logických operátorov

Ak je obsah jedného prefixu Text1 a druhého Text2, vtedy:

  1. Operátor AND v otázke Text1 AND Text2 spája dva prvky otázky takým spôsobom, že vyčleňuje jednotky, ktoré vlastnia prvý uvedený obsah (Text1) a súčasne vlastnia aj druhý (Text2).
  2. Operátor NOT v otázke Text1 NOT Text2 spája dva prvky otázky takým spôsobom, že vyčleňuje jednotky, ktoré vlastnia prvý uvedený obsah (Text1) a súčasne nevlastnia aj druhý (Text2).
  3. Operátor OR v otázke Text1 OR Text2 spája dva prvky otázky takým spôsobom, že vyčleňuje jednotky, ktoré vlastnia prvý uvedený obsah (Text1) a vlastnia druhý (Text2) alebo vlastnia obidva.

Obrázok 7

Stránka pre pokročilé prehľadávanie umožňuje kombináciu prehľadávania najviac podľa piatich rozdielnych prefixov. Voľba prefixu, podľa ktorého sa koná prehľadávanie daného obsahu, sa koná pomocou rozbaľovacej ponuky (combo box) na ľavej strane. Žiadaný obsah sa uvádza v rámci polí, ktoré sú umiestnené v rovnakom riadku s rozbaľovacími ponukami. Spájanie s inými prvkami dotazu pomocou logických operátorov sa koná pomocou rozbaľovacej ponuky na pravej strane, ktorá sa nachádza v rovnakom riadku ako zodpovedajúce pole. Ak je niektoré pole prázdne, zodpovedajúci prefix sa ignoruje počas prehľadávania.

Príklad 1

Na obrázku 7 sa uvádza príklad dotazu, v ktorom sa žiadajú všetky bibliografické záznamy, pre ktoré platí nasledujúce:

Všimnime si teraz postup zápisu takto formulovaného prehľadávacieho kritéria. Prvá časť kritéria sa vzťahuje na prehľadávanie podľa autora. Prefix uvádzajúci autora je Autor a zvolí sa v prvej rozbaľovacej ponuke ako na obrázku 8.


Obrázok 8

V zodpovedajúcom poli, ktoré sa nachádza v tom istom riadku ako rozbaľovacia ponuka so zvoleným prefixom Autor, sa zapíše meno hľadaného autora. V pozorovanom príklade je to Ivo Andrić, ako na obrázku 9.


Obrázok 9

Ďalšia časť prehľadávacieho kritéria v pozorovanom období je požiadavka, aby vyhľadané záznamy neobsahovali text Na Drini ćuprija ako názov. Negácia v tejto časti prehľadávacieho kritéria sa dosahuje operátorom NOT, ktorý sa zvolí z rozbaľovacej ponuky z pravej strany, ktorá sa nachádza v rovnakom riadku ako posledný použitý prefix (v tomto prípade v prvom riadku), ako na obrázku 10.


Obrázok 10

Voľba druhého prefixu, podľa ktoreho sa koná prehľadávanie, sa môže vykonať v každom z nasledujúcich riadkov formulára. V príklade zobrazenom na obrázku 11 sa používa druhý riadok.


Obrázok 11

Potrebný obsah prefixu Názov sa zapisuje v poli v druhom riadku formulára, ako na obrázku 12.


Obrázok 12

Tretia časť prehľadávacieho kritéria sa vzťahuje na jazyk bibliografickej jednotky a znamená požiadavku, aby to bol srbský jazyk tlačený cyrilským písmom. Operátor, ktorým sa táto časť prehľadávacieho kritéria spája s predbežne formulovaným výrazom je AND a volí sa v rozbaľovacej ponuke, ktorá sa nachádza v druhom riadku formy (t.j. riadku, v ktorom bola definovaná predchádzajúca časť dotazu), ako na obrázku 13.


Obrázok 13

Voľba prefixu Jazyk, ktorý uvádza jazyk bibliografickej jednotky, sa môže vykonať v rozbaľovacej ponuke v každom nasledujúcom riadku po použitom riadku. Na príklade obrázka 14 sa použila rozbaľovacia ponuka v poslednom riadku formulára.


Obrázok 14

Formulovanie dotazu sa končí uvedením obsahu posledného prefixu. V tomto prípade je žiadaný obsah scc, a uvádza sa v poli, ktoré sa nachádza v piatom riadku (t.j. v riadku, v ktorom bol umiestnený zodpovedajúci prefix), ako na obrázku 15.


Obrázok 15

Po formulovaní dotazu sa začne prehľadávanie stlačením tlačidla Odoslať. Správa o počte vyhľadaných bibliografických záznamov a ich prehľad v zhrnutom, dôkladnom a úplnom zobrazení prebiehajú rovnako ako pri iných druhoch dotazu (vidieť prehľadávanie podľa autora).

Použitím jestvujúcich prefixov a logických operátorov je možné formulovať zložité dotazy analógne predchádzajúcemu prípadu. Prehľadávanie podľa zvolených pefixov umožňuje užívateľovi fotmulovať dotazy, ktorými sa môžu precízne vyčleniť žiadané údaje. Ako ilustrácia sa tu uvádza niekoľko dotazov.

Príklad 2

Vyhľadať bibliografické jednotky, ktorých autor je Ivo Andrić, a nie je názov Na Drini ćuprija, a jazyk bibliografickej jednotky je srbský, tlačený cyrilským písmom. Výzor dotazu je nasledujúci:


Príklad 3

Vyhľadať bibliografické jednotky, ktorých autor je Ivo Andrić alebo Petar Džadžić, a v názve sa vyskytuje text Na Drini ćuprija. Výzor dotazu je nasledujúci:


Príklad 4

Vyhľadať bibliografické jednotky, ktorých autor je Ivo Andrić a názov je Na Drini Ćuprija alebo Znakovi pored puta. Výzor dotazu je nasledujúci: